Regulamin i cennik

POLITYKA PRYWATNOŚCI

http://wroclawskaszkolaspiewu.pl/index.php/polityka-prywatnosci/

REGULAMIN

Regulamin Wrocławskiej Szkoły Śpiewu jest dostępny na stronie internetowej Szkoły. Rozpoczęcie nauki w Szkole (dokonanie pierwszej wpłaty) jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień.

Zajęcia we Wrocławskiej Szkole Śpiewu kierowane są zarówno do amatorów bez wcześniejszego przygotowania, jak i do zaawansowanych wokalistów.

Do Szkoły nie obowiązują egzaminy wstępne. Każdy może rozpocząć naukę w dowolnym momencie roku, a program nauczania będzie dostosowany do aktualnego poziomu wiedzy i umiejętności Ucznia.

Formą sprawdzenia nabytej wiedzy muzycznej i umiejętności są koncerty Uczniów, regularnie organizowane przez Szkołę na koniec każdego semestru szkolnego.

Szkoła prowadzi zajęcia indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zgodnie z ofertą dostępną na niniejszej stronie internetowej. Możliwe są także zajęcia w parach i grupowe, podlegają jednak odrębnym ustaleniom.

Terminy zajęć ustalane są indywidualnie. Z przyczyn organizacyjnych oraz dla zapewnienia optymalnej efektywności nauki zalecane jest wyznaczenie stałego terminu zajęć. Jeśli nie jest to możliwe, termin może być zmienny – w miarę dostępności sali i Trenerów.

Częstotliwość zajęć jest ustalana indywidualnie z Uczniem lub jego Opiekunem. Z punktu widzenia efektywności nauki zalecana częstotliwość to 1 spotkanie w tygodniu.

Szkoła prowadzi również na odrębnych zasadach warsztaty i zajęcia grupowe, o których informuje na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i/lub przez newsletter.

EFEKTY KSZTAŁCENIA W SZKOLE

Wynikiem nauki w naszej Szkole jest rozwinięcie szerokiego wachlarza umiejętności muzycznych oraz poszerzenie wiedzy z dziedziny muzyki, a także emisji i higieny głosu.

Wśród efektów kształcenia wymienić można:

 • Rozwój w zakresie indywidualnej i zespołowej ekspresji muzycznej w zróżnicowanych gatunkach i stylach muzycznych, za pomocą głosu, instrumentów i własnego ciała
 • Rozwój w zakresie znajomości języka i funkcji muzyki i myślenia muzycznego
 • Rozwój w zakresie kreatywności muzycznej i twórczych działań w obrębie muzyki
 • Poszerzenie wiedzy o kulturze muzycznej
 • Rozwój umiejętności w zakresie fonetyki języków obcych
 • Rozwój umiejętności w zakresie twórczego pisania, a także wrażliwości i świadomości literackiej
 • Rozwój umiejętności w zakresie słuchu (w tym słuchu harmonicznego), rytmu i improwizacji muzycznej
 • Poszerzenie wiedzy i budowanie dobrych nawyków w zakresie higieny głosu i jego prawidłowej emisji, a także dykcji i artykulacji

ROZPOCZĘCIE NAUKI W SZKOLE

Naukę można rozpocząć w dowolnym momencie. Nauka odbywa się w trybie ciągłym, a Szkoła nie dzieli roku na semestry. Zajęcia odbywają się także w okresie wakacyjnym.

Rezerwacji terminu pierwszych zajęć można dokonać na trzy sposoby:

a) kontaktując się ze Szkołą pod numerem: +48 519 393 163

b) mailowo pod adresem wroclawskaszkolaspiewu@gmail.com

c) lub wypełniając formularz kontaktowy dostępny pod adresem: bit.ly/WSSformularz

W ciągu 24 godzin od rezerwacji terminu pierwszych zajęć należy przelać na konto Szkoły kwotę należną za te zajęcia (zgodnie z cennikiem poniżej) oraz przesłać potwierdzenie przelewu na adres wroclawskaszkolaspiewu@gmail.com. Brak wpłaty na konto w ciągu 24 godzin od momentu rezerwacji skutkuje anulowaniem umówionego terminu zajęć.

UMAWIANIE I ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

Terminy kolejnych zajęć można umawiać na dwa sposoby:

a) Podczas zajęć można bezpośrednio u Trenera umówić się na termin kolejnego spotkania.

b) Poza zajęciami terminy kolejnych zajęć należy ustalać zawsze przez kontakt ze Szkołą pod numerem: +48 519 393 163 lub mailowo pod adresem wroclawskaszkolaspiewu@gmail.com.

Odwoływać zajęcia można WYŁĄCZNIE kontaktując się ze Szkołą pod numerem: +48 519 393 163 lub mailowo pod adresem wroclawskaszkolaspiewu@gmail.com.

Ustalony termin zajęć można odwołać bez konsekwencji najpóźniej do 19:00 dnia poprzedzającego ten termin. Odwołanie zajęć po tym terminie skutkuje uznaniem ich za przeprowadzone. Za zajęcia odwołane po terminie obowiązuje kara umowna w wysokości pełnej ceny odwołanych zajęć.

W przypadku zajęć odwołanych po terminie Szkoła prześle Uczniowi mailem ćwiczenia do wykonania we własnym zakresie, stanowiące ekwiwalent 1 lekcji.

PŁATNOŚCI

Zajęcia rozliczane są raz w miesiącu.

Po zakończeniu miesiąca kalendarzowego Uczeń w przeciągu tygodnia otrzyma drogą mailową zestawienie przeprowadzonych zajęć wraz z należnymi kwotami. Zestawienie to jednocześnie jest rachunkiem.

W szczególnych przypadkach Szkoła może przyznać Uczniowi rabat. Warunkiem przyznania rabatu jest terminowe dokonywanie płatności.

Rachunek obejmuje zajęcia zrealizowane oraz odwołane po terminie i nieodwołane (niezapowiedziana nieobecność Ucznia).

Uczeń (lub Opiekun) zobowiązany jest dokonać płatności w terminie określonym w rachunku.

Płatności należy dokonać przelewem bankowym. Dane do przelewu zostaną przesłane mailowo.

OFERTA I CENNIK WROCŁAWSKIEJ SZKOŁY ŚPIEWU (cennik obowiązujący od 14.08.2023)

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
EMISJA GŁOSU (ŚPIEW, GŁOS W MOWIE, TRANZYCJA GŁOSU) 30 min 90 zł
45 min 130 zł
60 min 170 zł
EMISJA GŁOSU (ŚPIEW, GŁOS W MOWIE) – PATRYCJA OBARA 30 min 110 zł
45 min 160 zł
60 min 200 zł
ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE REHABILITACJĘ GŁOSU 30 min 110 zł
45 min 160 zł
60 min 200 zł
FONETYKA ANGIELSKA DLA WOKALISTÓW 30 min 110 zł
45 min 160 zł
60 min 200 zł
SONGWRITING (PISANIE PIOSENEK) 30 min 110 zł
45 min 160 zł
60 min 200 zł
KSZTAŁCENIE SŁUCHU/ TEORIA MUZYKI/ PIANINO/ UKULELE 30 min 90 zł
45 min 130 zł
60 min 170 zł
REALIZACJA NAGRANIA 60 min 200 zł
INTERPRETACJA PIOSENKI / ZAJĘCIA AKTORSKIE 30 min 110 zł
45 min 160 zł
60 min 200 zł
RELAKSACJA / MUZYKOTERAPIA 30 min 110 zł
45 min 160 zł
60 min 200 zł
ZAJĘCIA W PARACH 45 min 75 zł
60 min 100 zł
90 min 140 zł
ZAJĘCIA GRUPOWE (MIN. 3 OSOBY) 45 min 60 zł
60 min 70 zł
90 min 100 zł
120 min 135 zł
ZESPÓŁ WOKALNY
DOROŚLI 90 min 70 zł
MŁODZIEŻ 60 min 65 zł

INNE USŁUGI

Coaching – wsparcie w rozwoju artystycznym – 250 zł / 60 min

Oprócz zajęć indywidualnych Szkoła oferuje inne usługi muzyczne, takie jak:

 • Stworzenie podkładu muzycznego do piosenki
 • Aranżacja utworu
 • Stworzenie lub korekta tekstu piosenki
 • Stworzenie zapisu nutowego utworu
 • Mix/mastering nagrań
 • Warsztaty muzyczne
 • Oprawa artystyczna wydarzeń

Szczegóły oraz cena usługi ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb Zamawiającego lub, w przypadku warsztatów, w zależności od ich rodzaju.